RC CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"

Categoría: 10 SHOTS
101927D4 RC WHITE CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101909D4 RC RED CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101910D4 RC ORANGE CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101911D4 RC LEMON CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101912D4 RC GREEN CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101913D4 RC FUCHSIA CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101914D4 RC CRTRDG. NO COLOUR W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101915D4 RC BLUE CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101916D4 RC TRQS. CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101917D4 RC MLT. CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
101935D4 RC MLT. CRTRDG. W/ REPORT LAYERS 45MM 10 SH-4"
101934D4 RC AQUA CRTRDG. W/ REPORT 45MM 10 SH-4"
Clase / Category F4
Calibre / Caliber 45mm
Disparos / Shots 10
Embalaje / Packing 6
Código / Code 1019xxD4